תקנון אתר

  • אתר נעה אברמוב  (“האתר”) המופעל ע”י חברת נעה אברמוב ח.פ 319123964 ומשמש גם בתור אתר מכירותלרכישת אקססוריז ותכשיטים שונים  (“המוצר”).
  • האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
  • הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
  • עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנוןמהווה חוזה מחייב בינך לבין החברה.

על הרכישה: 

• האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט.

• ניתן לרכוש את המוצר באתר בכל עת עד לגמר המלאי.

• הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע”י חברת האשראי.

• מחיר המוצר באתר כולל את המע”מ אך לא כוללים דמי משלוח.

• החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר מכירות על פישיקול דעתה.

החזרות וביטולים – 

• ניתן לבטל את העסקה בתוך יומים בלבד מהרגע בו יקבל הלקוח את המוצר באמצעות פניה טלפונית או בדואר אלקטרונילשירות הלקוחות של החברה. ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר דואר אלקטרוני או הודעה לנייד מהחברה המאשראת הבקשה לביטול העסקה. במקרה שהביטול אושר – יש להשיב את המוצר לחברה כאשר כל העלויות הכרוכות בהחזרתהמוצר תחולנה על הלקוח. החזרת המוצר תיעשה כשהוא באריזתו המקורית בצירוף החשבונית המקורית שעדיין לא חלפויומים מתאריך קבלת המוצר.

• במקרה של ביטול העסקה, תחזיר החברה ללקוח את התמורה ששילמה בגין המוצר,והיא תהיה רשאית לנכות מסך זה דמיביטול בסך של 10% ממחיר המוצר (עפ״י מדיניות תקנון הגנת הצרכן ).

*מוצר בעיצוב אישי / חריטות / מידות מיוחדות / עבר ציפוי – שינוי צבע או מוצר עפ״י בקשת הלקוחה לא ינתן החלפה / ביטולעסקה .

*** לא ניתן להחזיר / להחליף לבטל עסקה כאשר המוצר נרכש במבצע. 

על אף האמור,החברה לא תגבה דמי ביטול היה והביטול נובע מפגם במוצר,אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרולגביו להוראות הדין,עקב אי אספקת המוצר במועד שנקבע לכך או עקב כל הפרה אחרת של החברה כלפי המשתמשתבקשר עם העסקה .במקרה באמור,תודיע המשתמשת על כך לחברה ויתואם המועד לאיסוף המוצר,והכל בהתאם להוראותהדין .

החזר הכספי ייעשה באמצעות זיכוי כספי שיועבר לכרטיס האשראי ,אמצעי התשלום בו בוצעה ההזמנה או בהעברה בנקאיתלחשבון המשתמשת .

אם בשל חוסרים במלאי ,יוזמנו מוצרים שלא יימצאו במלאי ,תזוכה הלקוחה באופן אוטומטי ויישלח אליה הודעת עדכון עלביצוע הזיכוי כמפורט לעיל

מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו באתר. החברה לא תטפל בהחזרת מוצרים שנרכשובאמצעות מקור אחר.

אספקה והובלת מוצר : 

• החברה תדאג לאספקת המוצר ללקוח לכתובת שהוקלדה על ידו בעת ביצוע הרכישה באתר מכירות, תוך חמישה ימיעסקים ע”י שליח בכל מוצר מהקולקציה קיימת (לא חל על תכשיט בעיצוב אישי- וזמן האספקה יהיה רשום בהערת המוצר).

• החברה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועיםשאינם בשליטתה.

• משלוח המוצר יבוצע לכתובת שנמסרה ע”י הלקוח בעת הרכישה לא כולל דמי משלוח.

הלקוח רשאי לאסוף את המוצר באופן עצמאי ללא דמי משלוח .

אחריות ושירות: 

בכפוף למגבלות האחריות החלות בדין החל, החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמשת ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, בניגוד להוראות תקנוןזה או בגין מעשים או מחדלים של המשתמשת ו/או צדדים שלישיים, לרבות, ומבלי לגרוע, ספקי תקשורת (לרבות בקשרלתקלה ו/או לשיבוש, זמני או קבוע, בקווי התקשורת) ו/או בגין גישה בלתי מורשית, התקפות, פריצה וחדירה למידע (או ניסיוןלבצע כל אחד מאלה) באמצעות קווי תקשורת או רשת תקשורת אחרת ו/או בגין שירותי שילוח ו/או איסוף המשלוחים

בכל מקרה, בכפוף למגבלות האחריות החלות בדין החל, תהא עילת התביעה אשר תהא, גבול אחריותה של החברה לאיעלה על סך התשלומים ששילמה המשתמשת לחברה, ובכל מקרה החברה לא תהיה אחראית לנזק תוצאתי או עקיף, לרבותהפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש בשימוש באתר ו/או בשירותים הכלולים בו (לרבותמשלוחים של מוצרים) ו/או בכל הקשור עם מי מאלה (לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכותהאינטרנט ו/או ברשתות הסלולר) וכן לכל הוצאה, אובדן או נזק אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בחברה, לרבותומבלי לגרוע, כתוצאה מצו ו/או תקנה ו/או הוראה של רשות ממשלתית, שיתוק מהותי של מערכות התקשורת, רעידת אדמה, סופה, מחסור בחומרים ו/או בשירותים ציבוריים ו/או בשירותי הובלה, אש, שיטפון, פיצוץ, התפוצצות, תאונה, מגיפה, שביתה, השבתה, מהומות, הפרת הסדר הציבורי, מלחמה, פעולת טרור ו/או איבה וסגר ואלו לא יחשבו כהפרה של תנאיתקנון זה ולא יזכו את המשתמשת בכל סעד ו/או זכות.

 למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לא תהא למשתמשת כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולותבהן תנקוט החברה עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור.

החברה אינה אחראית לשימוש שתעשה המשתמשת ו/או כל אדם אחר במוצר שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברהלרבות ביצוע כביסה ו/או כל שימוש אחר.

מידע ופרטיות : 

החברה רשאית להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לאייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.

• החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. 

במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.

• החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע”י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירותובהתאם לכל דין.

• כפתור “שלח” יש משום הסכמה לחברה או למי מטעמה לעשות שימוש במידע אישי זה על מנת לספק לך מידע עלהמוצרים ומידע נוסף באמצעות אימייל או אחר, על שירותים ומשאבים הקשורים למוצרים של החברה

שירות לקוחות :

בכל שאלה או בירור לגבי מוצר , ניתן לפנות אל נציגי השירות של החברה בטלפון – 053-258-4107 או באמצעות אימייל – noajewelry18@gmail.com  
 

שובר מתנה

מייל עם סיסמה למימוש השובר ישלח למייל שהוכנס בסעיף 2 | ניתן להזין את המייל האישי שלכם ולשלוח לאהובים שלכם במועד הרצוי עם הקדשה

הבוטיק שלי פתוח בפניכן באהבה רבה.

בואו לבקר אותי בגלריית הבוטיק שלי ותוכלו למדוד ולהתרשם ממגוון רחב של תכשיטים מכל הסוגים ולכל האירועים

*הגעה בתיאום מראש

דילוג לתוכן